Tel. +48 601 556 487 info@ekopro-grupa.pl
CRO

Co to jest Centralny Rejestr Operatorów?

(CRO) Centralny Rejestr Operatorów (CRO), wcześniej Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, dotyczący operatorów urządzeń (będących systemami ochrony przeciwpożarowej oraz pozostałych urządzeń), które zawierają 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych lub 5 ton ekwiwalentu CO2 (CO2 eq) fluorowanych gazów cieplarnianych, inaczej F-gazów (do dnia 31 stycznia 2018 r. 3 kg substancji kontrolowanych i 3 kg F-gazów).

W Centralnym Rejestrze Operatorów są gromadzone w postaci elektronicznej Karty Urządzeń oraz Karty Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, o których mowa w art. 14 Ustawy. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów został określony:

Sposób prowadzenia Centralnego Rejestru Operatorów

Sposób gromadzenia danych w Centralnym Rejestrze Operatorów

Sposób udostępniania danych gromadzonych w Centralnym Rejestrze Operatorów

Sposób zabezpieczenia danych gromadzonych w Centralnym Rejestrze Operatorów

Wzór formularza rejestracyjnego, o którym mowa w art. 14 ust. 6 Ustawy.

Kto ma obowiązek rejestracji w CRO?

Zgodnie z art. 14 ust. 6 Ustawy przed sporządzeniem pierwszej Karty Urządzenia lub Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej operator zobowiązany jest do rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Osoba wypełniająca formularz rejestracyjny w imieniu operatora urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej staje się administratorem konta tego operatora. Operatorzy mogą dokonać rejestracji na stronie internetowej.

Kto jest operatorem?

Operator oznacza operatora w rozumieniu art. 2 pkt. 8 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 lub przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 3 pkt. 26 lit. e rozporządzenia (WE) nr 1005/2009. W praktyce operatorem jest użytkownik lub ewentualnie właściciel urządzenia, czy też podmiot zarządzający obiektem, w którym urządzenie się znajduje. Operator jest zobowiązany do sprawowania faktycznej kontroli nad technicznym działaniem urządzenia zdefiniowanej w art. 4 Ustawy, w tym podejmowania decyzji w sprawach finansowych i technicznych dotyczących urządzenia. Termin ”urządzenie” obejmuje:

Stacjonarne urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła

Agregaty chłodnicze zamontowane na samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach zdefiniowanych w Art. 2 pkt 26 i 27 Rozporządzenia 517/2014

Rozdzielnice elektryczne zdefiniowane w art. 2 pkt 36 Rozporządzenia 517/2014

Urządzenia zawierające F-gazy jako rozpuszczalniki organiczne

Obiegi Rankine’a zdefiniowane w Art. 2 pkt 34 Rozporządzenia 517/2014

Stacjonarne urządzenia będące systemami ochrony przeciwpożarowej

Dla urządzeń (a) do (e) zakłada się Karty Urządzenia, a dla urządzeń (f) – karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej. Karty zakłada się obecnie jedynie dla urządzeń zawierających 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych zdefiniowanych w art. 3 pkt 4 Rozporządzenia 1005/2009 lub 5 ton CO2 eq lub więcej F-gazów zdefiniowanych w art. 2 pkt 1 Rozporządzenia 517/2014. Kto zakłada Karty Urządzenia lub Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej?Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ustawy Karty Urządzenia lub Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej zakłada operator. W praktyce Karty Urządzenia lub Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej zakładane są przez administratora konta operatora lub osoby kontaktowe konta operatora, które uzyskały dostęp do CRO po dodaniu ich w CRO przez administratora konta operatora. Obecnie do danej karty może być przypisane najwyżej 3 osoby kontaktowe, a dana osoba kontaktowa może być przypisana do wielu kart jednocześnie.

Gotowy do współpracy?

Szukamy ambitnych projektów, które zrewolucjonizują branże

Grupa EKOPRO Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Kazimierza Wielkiego 18
65-047 Zielona Góra

REGON: 366350251
NIP: 9731035503
KRS: 0000658712

E-mail: info@ekopro-grupa.pl
Tel: +48 601 556 487

Godziny pracy:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 16:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 16:00

Copyright © 2024 Grupa EKOPRO sp. z o.o.