Tel. +48 601 556 487 info@ekopro-grupa.pl

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

2024-05-06 | Baza wiedzy

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów to oficjalny dokument wydawany przez właściwy organ administracji, który upoważnia przedsiębiorstwo do legalnego wytwarzania określonych rodzajów odpadów w ramach prowadzonej działalności. Jest to wymóg prawny mający na celu zapewnienie, że procesy produkcyjne odpowiadają za odpowiedzialne i kontrolowane zarządzanie odpadami, minimalizując ich negatywny wpływ na środowisko.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów – podstawa prawna

Podstawą prawną dla wydawania takiego pozwolenia w Polsce jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21), która określa zarówno procedury aplikacyjne, jak i wymogi, które muszą spełnić przedsiębiorstwa starające się o uzyskanie zezwolenia. Regulacje te są zgodne z szerokimi ramami polityki Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

Kto musi posiadać zezwolenie na wytwarzanie odpadów?

Zezwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane dla każdego przedsiębiorstwa lub instytucji, której działalność wiąże się z produkcją odpadów przemysłowych, komunalnych, czy specjalistycznych, takich jak odpady medyczne czy niebezpieczne. Jest obowiązkowe dla podmiotów, które generują znaczące ilości odpadów w swojej działalności. Wymóg ten dotyczy przedsiębiorstw:

  • produkujących odpady niebezpieczne w masie przekraczającej 1 Mg (megagram, czyli 1000 kg) rocznie,

  • wytwarzające odpady nienależące do kategorii niebezpiecznych, lecz w ilościach przekraczających 5000 Mg rocznie.

Ze zwolnienia z tego obowiązku korzystają między innymi osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nieprowadzące działalności gospodarczej, które wykorzystują odpady na potrzeby własne, podmioty zbierające odpady opakowaniowe w ramach działalności niezwiązanej z gospodarką odpadami, jak szkoły czy urzędy, oraz przedsiębiorcy, którzy są zobowiązani do uzyskania pozwolenia zintegrowanego lub koncesji na prowadzenie działalności w zakresie odpadów wydobywczych czy odpadów składowanych pod ziemią.

Kto wydaje pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Art. 41 Ustawy o odpadach stanowi, że prowadzenie zbierania odpadów oraz prowadzenie przetwarzania odpadów jest uzależnione od uzyskania zezwolenia. Zezwolenia te są wydawane przez organy władzy zależne od lokalizacji i rodzaju działalności. Marszałek województwa jest odpowiedzialny za wydawanie zezwoleń dla większych przedsiębiorstw lub tych, które mogą znacząco wpływać na środowisko, podczas gdy w innych przypadkach odpowiedzialność spoczywa na staroście.

Jak złożyć wniosek o pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Złożenie wniosku o zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów wymaga przedstawienia szczegółowych informacji o rodzaju i ilości odpadów, metodach ich przetwarzania, miejscu działalności oraz planach dotyczących minimalizacji wpływu na środowisko. Wniosek musi również zawierać informacje dotyczące kwalifikacji personelu, posiadanych instalacji i technologii ochrony środowiska.

Zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów są regulowane przez art. 42 Ustawy o odpadach, który określa dokładne wymagania dotyczące potrzebnej dokumentacji. Na przykład, wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów musi zawierać informacje o identyfikacji podatkowej (NIP) i numerze REGON wnioskodawcy, szczegółowy opis metod zbierania lub przetwarzania odpadów, a także plany dotyczące magazynowania odpadów. W przeprowadzeniu procesu uzyskania pozwolenia pomóc może doradztwo środowiskowe świadczone przez Grupę EKOPRO. Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Gotowy do współpracy?

Szukamy ambitnych projektów, które zrewolucjonizują branże

Grupa EKOPRO Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Kazimierza Wielkiego 18
65-047 Zielona Góra

REGON: 366350251
NIP: 9731035503
KRS: 0000658712

E-mail: info@ekopro-grupa.pl
Tel: +48 601 556 487

Godziny pracy:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 16:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 16:00

Copyright © 2024 Grupa EKOPRO sp. z o.o.