Tel. +48 601 556 487 info@ekopro-grupa.pl

Raport oddziaływania na środowisko (OOŚ)

2024-05-06 | Baza wiedzy

Raporty oddziaływania na środowisko stanowią element procesu oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko naturalne. Ich głównym celem jest zapewnienie, że wszelkie nowe inwestycje lub projekty są realizowane z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju. Sporządzanie raportów oddziaływania na środowisko wymaga nie tylko szczegółowej wiedzy specjalistycznej, ale także umiejętności analizy skomplikowanych interakcji między różnorodnymi czynnikami środowiskowymi.

Raporty oddziaływania na środowisko – podstawa prawna

Dokładne wytyczne obejmujące raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zawiera Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227). Na podstawie zapisów tej ustawy, możliwe jest nie tylko skuteczne minimalizowanie negatywnych skutków ekonomicznych przedsięwzięć, ale również promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. W erze rosnącej świadomości ekologicznej raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko staje się coraz ważniejszy, a jego jakość i kompleksowość – coraz bardziej decydująca. Dokładne wytyczne związane z raportem regulują również rozporządzenia, na przykład Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Czym dokładnie jest raport oddziaływania na środowisko?

Raport oddziaływania na środowisko jest kluczowym dokumentem wymaganym przez prawo, w którym znajduje się ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Jego głównym zadaniem jest kompleksowa analiza potencjalnych skutków realizacji projektów infrastrukturalnych, przemysłowych czy energetycznych zarówno na otaczającą przyrodę, jak i na zdrowie i dobrostan społeczności lokalnych. Raport ten stanowi fundament dla procesu decyzyjnego w zakresie wydawania decyzji środowiskowych i pozwala organom ochrony środowiska na ocenę zgodności planowanego projektu z obowiązującymi normami ekologicznymi, co jest niezbędne do uzyskania zezwoleń na realizację inwestycji.

Kogo dotyczy raport oddziaływania na środowisko?

Raport oddziaływania na środowisko – kiedy wymagany jest ten dokument? Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco wpływać na środowisko obejmują szereg instalacji i działalności, które z natury mają potencjalnie duży wpływ na ekosystem. Do tych przedsięwzięć należą instalacje chemiczne i farmaceutyczne produkujące substancje na dużą skalę, elektrownie konwencjonalne oraz elektrociepłownie o mocy cieplnej przekraczającej 300 MW. Wymóg posiadania raportu oddziaływania na środowisko dotyczy także dużych projektów energetycznych, takich jak elektrownie jądrowe i instalacje wykorzystujące energię wiatru na obszarach morskich o mocy nominalnej przekraczającej 100 MW.

Inne znaczące przedsięwzięcia to duże instalacje przemysłowe, takie jak huty żelaza i stali, zakłady do przetwarzania rud metali oraz elektrownie wiatrowe na lądzie o znaczącej mocy instalacyjnej. Ponadto, raporty środowiskowe są wymagane dla dużych instalacji przesyłowych, takich jak napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 220 kV i dłuższe niż 15 km, a także dla inwestycji związanych z przetwarzaniem i składowaniem paliw jądrowych i odpadów promieniotwórczych.

Podmioty prowadzące tego typu przedsięwzięcia muszą przygotować środowiskowy, aby ocenić potencjalne skutki swojej działalności i zapewnić, że będą one minimalizować negatywne oddziaływanie na otaczające środowisko naturalne.

Dokładna lista przedsięwzięć, w których wymagany jest raport OOŚ znajduje się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Kto jest odpowiedzialny za sporządzenie raportu środowiskowego?

Raport oddziaływania na środowisko – kto sporządza? Dokument jest odpowiedzialnością różnych organów, zależnie od rodzaju i skali planowanego przedsięwzięcia.

  • Głównym organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Dotyczy to szeregu projektów, takich jak budowa dróg, linii elektroenergetycznych, instalacji przemysłowych czy też zmian w lasach.

  • Decyzje środowiskowe w niektórych przypadkach wydaje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, np. w sprawie inwestycji w energetykę jądrową.

  • W przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów decyzję podejmuje starosta, a w przypadku zmiany lasów państwowych na użytek rolny – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

  • Pozostałe przedsięwzięcia podlegają decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

  • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko kto sporządza w sytuacji, gdy wniosek obejmuje co najmniej dwa przedsięwzięcia realizowane w ramach jednego zamierzenia inwestycyjnego, dla których właściwe są co najmniej dwa organy? Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach podejmuje wtedy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Takie uregulowania zapewniają kompleksową analizę i odpowiedzialne podejście do ochrony środowiska w procesie realizacji różnorodnych projektów.

Zakres raportu oddziaływania na środowisko może być różny dla poszczególnych przedsięwzięć. Aby prawidłowo złożyć wniosek i zakończyć procedurę pomyślnie, warto wykorzystać doradztwo środowiskowe od Grupy EKOPRO. Świadczymy także outsourcing środowiskowy oraz wykonujemy audyt środowiskowy.

Gotowy do współpracy?

Szukamy ambitnych projektów, które zrewolucjonizują branże

Grupa EKOPRO Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Kazimierza Wielkiego 18
65-047 Zielona Góra

REGON: 366350251
NIP: 9731035503
KRS: 0000658712

E-mail: info@ekopro-grupa.pl
Tel: +48 601 556 487

Godziny pracy:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 16:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 16:00

Copyright © 2024 Grupa EKOPRO sp. z o.o.