Tel. +48 601 556 487 info@ekopro-grupa.pl

Operaty wodnoprawne – opracowanie

2024-05-07 | Baza wiedzy

Operaty wodnoprawne są niezbędnym elementem zarządzania zasobami wodnymi, stanowiącymi podstawę do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w wielu projektach inżynieryjnych i budowlanych. Stanowią one niezbędne narzędzie przy podejmowaniu decyzji dotyczących odprowadzania ścieków, poboru wód, czy też gospodarki opadowej.

Operaty wodnoprawne – podstawa prawna

Podstawą prawną regulującą kwestie związane z operatami wodnoprawnymi w Polsce jest Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Ten dokument stanowi fundament dla wszystkich działań związanych z gospodarowaniem i ochroną zasobów wodnych w kraju. Zgodnie z jego przepisami, operat wodnoprawny jest wymagany w wielu sytuacjach, które mogą wpłynąć na stan wód lub ekosystemy wodne. Ustawa precyzuje, kiedy i w jakim zakresie należy sporządzić operat, a także definiuje role i obowiązki wszystkich stron zaangażowanych w procesy wodnoprawne.

Czym są operaty wodnoprawne?

Operat wodnoprawny – co to jest? To specyficzny typ dokumentu techniczno-prawnego, którego głównym celem jest określenie zasad gospodarowania wodami na określonym obszarze. Operat wodnoprawny reguluje nie tylko korzystanie z wód powierzchniowych, ale także tych podziemnych. Opracowywany jest przez odpowiednie organy państwowe i ma na celu ochronę oraz zrównoważone wykorzystanie zasobów wodnych w danym rejonie. Możemy wyróżnić między innymi operat wodnoprawny na:

 • pobór wód podziemnych,

 • odprowadzanie wód opadowych,

 • odprowadzanie ścieków,

 • pobór wód.

Dokument ten jest wymagany przez prawo, szczególnie w sytuacjach, gdzie działalność człowieka może wpłynąć na stan wodny.

Kiedy wymagany jest operat wodnoprawny?

Operat wodnoprawny – kiedy jest wymagany? W szeregu specyficznych przypadków, kiedy działania człowieka mogą wpłynąć na środowisko wodne. Zgodnie z przepisami, zgłoszenie wodnoprawne jest niezbędne, gdy planowane jest między innymi:

 • wykonanie pomostu o określonych wymiarach, postój statków na wodach płynących z przeznaczeniem mieszkaniowym lub usługowym,

 • prowadzenie napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne,

 • tworzenie kąpielisk.

 • przy trwałym odwadnianiu wykopów budowlanych,

 • wykonaniu urządzeń odwadniających, odprowadzaniu wód z wykopów,

 • przy tworzeniu małych stawów napełnianych wodami opadowymi czy gruntowymi.

W sytuacjach, gdzie realizacja więcej niż jednego z tych przedsięwzięć przekracza ustalone normy, konieczne jest uzyskanie formalnego pozwolenia wodnoprawnego. Wszelkie prace mogące zmienić stan wód podziemnych również podlegają tym regulacjom. To kiedy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne w innych sytuacjach, szczegółowo jest opisane w ustawie o prawie wodnym.

Tym samym, operat wodnoprawny staje się dokumentem, umożliwiającym zgodne z prawem prowadzenie działań wpływających na zasoby wodne.

Gdzie uzyskać operat wodnoprawny?

Wykonanie operatu wodnoprawnego jest zorganizowane zgodnie z hierarchią i specyfiką działalności wpływającej na środowisko wodne. Odpowiedzialność za wydawanie tych zgód leży przy różnych organach Wód Polskich:

 • Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej jest odpowiedzialny za: wydawanie pozwoleń związanych z korzystaniem z usług wodnych i eksploatacją instalacji wodnych przy dużych przedsięwzięciach ekologicznych, pozwolenia dotyczące rekultywacji wód powierzchniowych i podziemnych, decyzje w sprawach specyficznych interwencji, takich jak wprowadzanie substancji do wód,

 • Dyrektor Zarządu Zlewni odpowiada za wydawanie pozwoleń wodnoprawnych w mniej znaczących przypadkach, które nie wymienione są w obowiązkach dyrektora regionalnego,

 • Kierownik Nadzoru Wodnego ma za zadanie opracowanie operatu wodnoprawnego dla mniej kompleksowych projektów.

Operat wodnoprawny – kto może wykonać jeśli wnioskodawcą są Wody Polskie? Wtedy odpowiedzialność za rozpatrzenie wniosku przejmuje minister właściwy do spraw gospodarki wodnej. Proces ten jest zgodny z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, co zapewnia przejrzystość i rzetelność procedur.

Co zawiera operat wodnoprawny?

Operat wodnoprawny nie jest jednolitym dokumentem. Możemy wyróżnić w nim kilka elementów, które decydują o jego prawidłowym opracowaniu i pośrednio wpływają na ochronę zasobów wodnych:

 • stan faktyczny wód – informacje o jakości, ilości, przepływie i obecnym użytkowaniu danego ciała wodnego,

 • zasady korzystania z wód – oparte na aktualnych przepisach i regulacjach prawnych,

 • prognoza zapotrzebowania na wody – opracowana z perspektywą kilku lat,

 • proponowane rozwiązania – planowanie inwestycji oraz projektów infrastrukturalnych związanych z gospodarką wodną,

 • ocena skutków ekologicznych – analiza wpływu inwestycji i działań na środowisko wodne i jego biodywersyfikację,

 • ochrona siedlisk i gatunków – uwzględnienie potrzeby zachowania funkcji ekologicznych obszaru,

 • zalecenia dotyczące gospodarki wodnej – zdobycie wiedzy na temat dostosowania działań do obowiązujących standardów środowiskowych.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Operaty wodnoprawne pełnią rolę w ochronie zasobów wodnych i zapewniają, że wszystkie działania gospodarcze są prowadzone w sposób zrównoważony i zgodny z prawem. Dokumenty te zapewniają również, że projekty budowlane nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko, co jest krytyczne w kontekście rosnących wymagań ekologicznych i oczekiwań społecznych.

W uzyskaniu operatu wodnoprawnego pomóc może doradztwo środowiskowe świadczone przez Grupę EKOPRO. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Gotowy do współpracy?

Szukamy ambitnych projektów, które zrewolucjonizują branże

Grupa EKOPRO Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Kazimierza Wielkiego 18
65-047 Zielona Góra

REGON: 366350251
NIP: 9731035503
KRS: 0000658712

E-mail: info@ekopro-grupa.pl
Tel: +48 601 556 487

Godziny pracy:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 16:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 16:00

Copyright © 2024 Grupa EKOPRO sp. z o.o.