Tel. +48 601 556 487 info@ekopro-grupa.pl

Kiedy zmiany klimatyczne i degradacja środowiska naturalnego stają się coraz bardziej palącymi problemami, obowiązki przedsiębiorców z zakresu ochrony środowiska nabierają szczególnej wagi.
Podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i minimalizacji negatywnego wpływu działalności gospodarczej na planetę jest nie tylko kwestią etyczną, ale również prawno-regulacyjną. Przedsiębiorcy muszą być świadomi szerokiego spektrum obowiązków, które na nich spoczywają, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami oraz przyczynić się do ochrony naszej planety dla przyszłych pokoleń.

Obowiązki przedsiębiorców z zakresu ochrony środowiska – podstawy prawne

W kontekście ochrony środowiska, przedsiębiorcą jest każda osoba lub firma prowadząca działalność gospodarczą, która ma wpływ na środowisko. W związku z tym, obowiązki środowiskowe przedsiębiorcy obejmują odpowiedzialną obsługę odpadów, monitorowanie emisji, gospodarkę efektywnością energetyczną i ochronę zasobów naturalnych. Podstawy prawne, które najczęściej dotyczą firmy, to między innymi:

  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy – ustanawiająca ramy dla gospodarki odpadami w celu minimalizacji ich wpływu na środowisko,
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627) – określająca ogólne zasady działania w zakresie ochrony środowiska, w tym zobowiązania przedsiębiorstw do przestrzegania standardów emisji i odpowiedzialności za szkody środowiskowe,
  • Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (Rozporządzenie REACH) – nakładające na przedsiębiorstwa obowiązek rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i ograniczeń w zakresie substancji chemicznych.

Te i wiele innych przepisów prawnych kształtuje obowiązki środowiskowe przedsiębiorcy, wymagając nie tylko zgodności z obowiązującymi normami, ale także proaktywnego podejścia do zarządzania środowiskowego, innowacji i zrównoważonego rozwoju. Dla przedsiębiorstw ważne jest zatem bieżące monitorowanie zmian w przepisach oraz dostosowywanie swojej działalności w sposób, który wspiera ochronę środowiska i przyczynia się do zrównoważonego rozwoju. Kontrolę nad przestrzeganiem przepisów z zakresu ochrony środowiska sprawują m.in. Inspekcja Ochrony Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska.

Najważniejsze obowiązki przedsiębiorców związane z przepisami o ochronie środowiska

Wśród najważniejszych obowiązków przedsiębiorców związanych z przepisami o ochronie środowiska należy wyróżnić konieczność przestrzegania norm dotyczących emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody oraz gleby, co wymaga od firm stosowania najlepszych dostępnych technik w celu minimalizacji negatywnego wpływu ich działalności na środowisko.

Kolejnym istotnym obowiązkiem jest zarządzanie odpadami według zasady hierarchii odpadów – od zapobiegania, przez przygotowanie do ponownego użycia, recykling, aż po unieszkodliwianie.

Ponadto, przedsiębiorcy muszą przestrzegać regulacji dotyczących substancji chemicznych, w tym rozporządzenia REACH, które nakłada obowiązki rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i ograniczeń dla substancji chemicznych wprowadzanych do obrotu w UE. Znaczące jest również wdrażanie praktyk zwiększających efektywność energetyczną oraz inwestowanie w odnawialne źródła energii, zgodnie z dyrektywami promującymi stosowanie energii ze źródeł odnawialnych.

Ochrona środowiska w działalności gospodarczej obejmuje także konieczność uzyskania odpowiednich pozwoleń środowiskowych, raportowanie o swojej działalności i jej wpływie na środowisko oraz ciągłe dostosowywanie się do zmieniających się przepisów prawnych i standardów ekologicznych.

Ważna jest także transparentność działań środowiskowych i aktywne komunikowanie się z interesariuszami – w tym klientami, dostawcami oraz lokalnymi społecznościami – odgrywa to ważną rolę w budowaniu zaufania i pozytywnego wizerunku marki. Przedsiębiorstwa mogą angażować się w inicjatywy społecznościowe skupione na ochronie środowiska, co z kolei może przynieść korzyści zarówno dla planety, jak i dla samych przedsiębiorstw.

Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska

Obowiązki przedsiębiorców z zakresu ochrony środowiska są nie tylko wymogiem prawnym, ale również elementem odpowiedzialności społecznej. Przedsiębiorstwa, które aktywnie dążą do zrównoważonego rozwoju i wdrażają praktyki proekologiczne, nie tylko przyczyniają się do ochrony naszej planety, ale również budują silną markę i zdobywają lojalność klientów. Ważne jest zatem nieustanne dążenie do doskonałości w zakresie ochrony środowiska, inwestowanie w zielone technologie i innowacje, jak również otwarta komunikacja z interesariuszami na temat podejmowanych działań i ich wpływu na środowisko.

Każda firma musi mieć na uwadze obowiązki przedsiębiorcy. Ochrona środowiska jest prostsza dzięki działalności Grupy EKOPRO. Aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby naszych klientów, proponujemy doradztwo środowiskowe, a także kompleksowy outsourcing środowiskowy. Pomagamy przedsiębiorstwom w takich zagadnieniach jak:

Przedsiębiorcy powinni postrzegać obowiązki środowiskowe nie jako obciążenie, ale jako szansę na rozwój i zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku zrównoważonego biznesu.