Tel. +48 601 556 487 info@ekopro-grupa.pl

Kontrola WIOŚ – środowiskowa

2024-05-06 | Baza wiedzy

Kontrola WIOŚ (Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska) ma na celu nie tylko monitorowanie, ale również przeciwdziałanie negatywnym wpływom działalności ludzkiej na środowisko naturalne. Odpowiednio przeprowadzona, zapewnia przestrzeganie przepisów środowiskowych i promuje praktyki zrównoważone w różnych sektorach gospodarki. Aby uniknąć niespodziewanych zdarzeń, przedsiębiorca powinien prawidłowo przygotować się do kontroli.

Kontrola WIOŚ – podstawa prawna

Kontrola środowiskowa przeprowadzana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) opiera się na solidnych podstawach prawnych, zapewniających jej rzetelność i skuteczność. Głównym źródłem uprawnień do przeprowadzania tych kontroli jest Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn. zm.), która określa zasady działalności gospodarczej, w tym aspekty związane z ochroną środowiska. Dodatkowo, regulacje dotyczące substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego są szczegółowo opisane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311).

W kontekście kontroli WIOŚ ważna jest także:

  • Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (DzU z 2019 r. poz. 1355, z późn. zm.),

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (DzU z 2019 r. poz. 1396).

Działania kontrolne WIOŚ są ściśle związane z przestrzeganiem tych oraz innych rozporządzeń, co stanowi element w ochronie środowiska przed negatywnym wpływem działalności przemysłowej i gospodarczej.

Co sprawdza kontrola WIOŚ?

WIOŚ kontrola – co sprawdza? Kontrola przeprowadzana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska obejmuje szeroki zakres działań, mających na celu zapewnienie przestrzegania przepisów środowiskowych. Inspektorat, działając na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54), skupia się na monitorowaniu podmiotów korzystających ze środowiska. W zakresie ich obowiązków leży kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, w tym decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska oraz zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów wielkości emisji i jej wpływu na stan środowiska. WIOŚ bada również przestrzeganie norm dotyczących zawartości siarki w paliwach, eksploatacji urządzeń ochrony środowiska, gospodarki opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi, a także postępowanie z substancjami zubożającymi warstwę ozonową i fluorowanymi gazami cieplarnianymi. Działania te są niezbędne do zachowania równowagi ekologicznej i zapewnienia, że działalność gospodarcza nie prowadzi do degradacji środowiska naturalnego.

Rodzaje kontroli WIOŚ

Inspekcja Ochrony Środowiska (IOS) przeprowadza różne rodzaje kontroli, które są klasyfikowane jako planowe i pozaplanowe, zgodnie z Art. 9 Ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Kontrole planowe są zaplanowane i włączone do harmonogramów kontroli, co pozwala na systematyczne monitorowanie zagrożeń dla życia, zdrowia ludzi oraz dla środowiska. Takie kontrole są przewidziane w szczególności dla podmiotów korzystających ze środowiska i uwzględniają ocenę ryzyka związanego z ich działalnością.

Z kolei kontrole pozaplanowe obejmują kontrole przeprowadzane na wniosek organów administracji publicznej lub innych uprawnionych podmiotów oraz kontrole interwencyjne. Kontrole interwencyjne są realizowane w odpowiedzi na zgłoszone skargi i interwencje związane z potencjalnymi zanieczyszczeniami środowiska, poważnymi awariami, lub w celu zapobiegania przestępstwom środowiskowym. Kontrole te charakteryzują się szybką reakcją i są przeprowadzane w sytuacjach, które wymagają natychmiastowego działania.

W trakcie wszystkich rodzajów kontroli, inspektorzy uprawnieni są do przeprowadzania badań, w tym pobierania próbek, wstrzymywania działalności kontrolowanych podmiotów w celu dokonania niezbędnych pomiarów, a także żądania informacji i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli. Inspektorzy mają również prawo do wstępu na tereny prywatne i do obiektów gospodarczych w dowolnym czasie, co jest kluczowe dla skuteczności działań kontrolnych.

Co grozi za utrudnianie kontroli?

Za utrudnianie kontroli przeprowadzanej przez Inspekcję Ochrony Środowiska przewidziane są surowe konsekwencje. Zgodnie z Art. 31c Ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, osoba, która uniemożliwia lub utrudnia działania kontrolne inspekcji, podlega karze pieniężnej. Wysokość tej kary mieści się w przedziale od 10 000 zł do 100 000 zł i jest ustalana przez właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska w drodze decyzji administracyjnej.

Co istotne, decyzja o nałożeniu kary pieniężnej może zostać nadana rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że kara może być egzekwowana niezależnie od ewentualnego odwołania.

Aby uniknąć nieprzyjemnych zdarzeń, nieprawidłowości czy problemów z kontrolą, warto wykorzystać doradztwo środowiskowe świadczone przez Grupę EKOPRO. Zespół doświadczonych specjalistów oraz prawników pomoże Ci przygotować się do kontroli, zapewniając zgodność działań i dokumentacji z obowiązującym prawem.

Gotowy do współpracy?

Szukamy ambitnych projektów, które zrewolucjonizują branże

Grupa EKOPRO Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Kazimierza Wielkiego 18
65-047 Zielona Góra

REGON: 366350251
NIP: 9731035503
KRS: 0000658712

E-mail: info@ekopro-grupa.pl
Tel: +48 601 556 487

Godziny pracy:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 16:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 16:00

Copyright © 2024 Grupa EKOPRO sp. z o.o.