Tel. +48 601 556 487 info@ekopro-grupa.pl

Klasyfikacja odpadów wytworzonych w instalacji i poza instalacją

2024-06-20 | Baza wiedzy

Podział na odpady wytworzone w instalacji i poza nią określa Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. W kontekście rosnących wymagań prawnych oraz rosnącej świadomości ekologicznej, precyzyjne określenie i klasyfikacja odpadów stają się niezbędne. Nie tylko ułatwia to segregację i recykling, ale także minimalizuje wpływ na środowisko, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju i efektywnego wykorzystania zasobów.

Czym są odpady wytworzone w instalacji?

Odpady z instalacji to materiały, które powstają w wyniku działalności prowadzonej w ramach stacjonarnych urządzeń technicznych lub zespołów takich urządzeń, powiązanych technologicznie i zarządzanych przez ten sam podmiot na obszarze jednego zakładu. Definicja instalacji obejmuje również budowle, które nie są ani urządzeniami technicznymi, ani ich zespołami, lecz których użytkowanie może prowadzić do emisji zanieczyszczeń. Odpady te mogą pochodzić z różnorodnych procesów przemysłowych, w zależności od specyfiki działalności danego zakładu, i charakteryzują się szerokim zakresem składu chemicznego oraz właściwości fizycznych. Zarządzanie tymi odpadami wymaga szczególnej uwagi, ze względu na potencjalne ryzyko dla środowiska oraz konieczność stosowania odpowiednich metod ich przetwarzania i unieszkodliwiania. Przykłady takich odpadów to między innymi odpady zawierające ołów, rtęć, czy resztki chemikaliów. Jeśli w instalacji powstaje 1 Mg odpadów niebezpiecznych lub 5000 Mg pozostałych odpadów, trzeba otrzymać pozwolenie na wytwarzanie odpadów oraz prowadzenie ewidencji BDO. Szczególnie przydatna może okazać się w takim przypadku obsługa BDO dla firm świadczona przez Grupę EKOPRO.

Czym są odpady wytworzone poza instalacją?

Wytwarzanie odpadów poza instalacjami – co to znaczy? Odpady wytworzone poza instalacją to materiały, które powstają w wyniku działalności prowadzonej poza stacjonarnymi urządzeniami technicznymi oraz poza zespołami tych urządzeń powiązanych technologicznie. Obejmują one różnorodne odpady pochodzące z działalności gospodarczej, usługowej, handlowej oraz codziennej działalności ludzi, które nie są bezpośrednio związane z procesami produkcyjnymi w zakładach przemysłowych. Przykłady takich odpadów to odpady komunalne, które generowane są w gospodarstwach domowych, biurach i instytucjach publicznych, a także odpady budowlane powstające podczas prac remontowych i konstrukcyjnych. Odpady wytworzone poza instalacją wymagają stosowania odmiennych strategii zbierania, segregacji i przetwarzania, uwzględniając różnorodność źródeł i składników tych odpadów. Zarządzanie tymi odpadami wymaga elastyczności i dostosowania do specyficznych warunków, w jakich są one generowane.

W jaki sposób dzielimy odpady?

Klasyfikacja odpadów znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów. Rodzaje odpadów i przykłady podzielone są na 20 głównych grup, które obejmują różnorodne rodzaje odpadów w zależności od ich źródła i charakterystyki. Wśród głównych grup znajdują się:

  • odpady z procesów przemysłowych,
  • odpady komunalne,
  • odpady budowlane,
  • odpady medyczne,
  • odpady niebezpieczne.

Każda grupa dzieli się na podgrupy i rodzaje odpadów, które są przypisane do poszczególnych kodów. Na przykład, odpady z przetwórstwa drewna i produkcji płyt, mebli, papieru i tektury mają swój unikalny kod, co umożliwia ich precyzyjne zidentyfikowanie i odpowiednie przetwarzanie. Tak szczegółowa klasyfikacja odpadów pomaga w lepszym zrozumieniu ich składu, co z kolei ułatwia opracowanie skutecznych metod ich zarządzania i minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko. Wykorzystując to rozporządzenie, odpady, definicja i klasyfikacja są łatwe do znalezienia i identyfikacji. Aby mieć pewność odpowiedniego rozróżnienia odpadów i prawidłowego informowania o ich wytwarzaniu, warto wykorzystać doradztwo środowiskowe od Grupy EKOPRO.

Gotowy do współpracy?

Szukamy ambitnych projektów, które zrewolucjonizują branże

Grupa EKOPRO Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Kazimierza Wielkiego 18
65-047 Zielona Góra

REGON: 366350251
NIP: 9731035503
KRS: 0000658712

E-mail: info@ekopro-grupa.pl
Tel: +48 601 556 487

Godziny pracy:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 16:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 16:00

Copyright © 2024 Grupa EKOPRO sp. z o.o.