Tel. +48 601 556 487 info@ekopro-grupa.pl

Jak przygotować się do kontroli WIOŚ?

2024-06-20 | Baza wiedzy

Czeka Cię WIOŚ kontrola? Co sprawdza ten podmiot, na jakich zasadach działa i jak przygotować się do wizyty kontrolerów, dowiesz się z tego artykułu. Inspekcja Ochrony Środowiska (WIOŚ) stanowi fundament skutecznego egzekwowania przepisów ochrony środowiska w Polsce. Jej główną rolą jest przeprowadzanie kontroli planowych i pozaplanowych, mających na celu zapewnienie zgodności z prawnymi standardami ochrony życia, zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego.

WIOŚ kontrola – co sprawdza?

Podstawą prawną, zgodnie z którą może zostać przeprowadzona kontrola z ochrony środowiska w firmie, jest USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Zgodnie z tym aktem działania te obejmują zarówno przestrzeganie ogólnych przepisów o ochronie środowiska, jak i szczegółowe wymogi, takie jak przestrzeganie warunków korzystania ze środowiska ustalonych w decyzjach administracyjnych, regularne prowadzenie pomiarów wielkości emisji oraz ocena ich wpływu na środowisko.

Kontrola ochrony środowiska w firmie skupia się na kilku obszarach, które obejmują sprawdzenie zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej, co ma znaczenie dla redukcji zanieczyszczeń powietrza. Inspekcja Ochrony Środowiska – co kontroluje poza tym? Sprawdzana jest również zgodność z przepisami dotyczącymi eksploatacji urządzeń ochrony środowiska, które mają zapobiegać zanieczyszczeniom. Innym ważnym elementem, który monitoruje kontrola ochrony środowiska, jest gospodarka odpadami i recykling, w tym przestrzeganie przepisów dotyczących odpadów opakowaniowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Kontrola Inspekcji Ochrony Środowiska weryfikuje stosowanie przepisów dotyczących szczególnie szkodliwych substancji, takich jak substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy cieplarniane. Kontrolowane są także instalacje przemysłowe korzystające z GMO oraz zasady postępowania z odpadami pochodzącymi z tego typu działalności. Inspekcja nie ogranicza się jedynie do aspektów zanieczyszczenia i gospodarki odpadami, ale obejmuje również szereg działań związanych z oceną stanu środowiska, takich jak państwowy monitoring środowiska, który jest fundamentem do opracowywania i realizacji strategicznych programów ochrony środowiska.

Wszystkie te działania, które podejmuje kontrola z ochrony środowiska, są istotne nie tylko ze względu na ochronę zdrowia publicznego i środowiska naturalnego, ale także przyczyniają się do przestrzegania międzynarodowych zobowiązań Polski.

Jakie kontrole mogą być przeprowadzane w firmie?

Inspekcja Ochrony Środowiska pełni funkcję w utrzymaniu zgodności z przepisami ochrony środowiska, realizując kontrole zarówno planowe, jak i pozaplanowe. Kontrole planowe są organizowane zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, który uwzględnia potrzebę systematycznej oceny zagrożeń dla życia, zdrowia ludzi oraz dla środowiska. Są one ustalane w planach kontroli, co pozwala na efektywne zarządzanie ryzykiem wynikającym z działalności podmiotów korzystających ze środowiska. Z kolei kontrole pozaplanowe obejmują działania podejmowane na wniosek organów administracji publicznej lub podmiotów uprawnionych, a także kontrole interwencyjne. Kontrole interwencyjne są inicjowane w odpowiedzi na skargi lub interwencje dotyczące zanieczyszczenia środowiska, poważnych awarii, lub w sytuacjach, gdy zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. Kontrola środowiskowa jest nadzorowana przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz wojewódzkich inspektorów.

Jakie uprawnienia ma WIOŚ?

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) dysponują wieloma uprawnieniami, które umożliwiają im efektywne egzekwowanie przepisów, które obejmuje ochrona środowiska. Uprawnienia inspektorów to między innymi:

  • mają prawo wstępu na teren nieruchomości, obiektów lub środków transportu związanych lub niezwiązanych z działalnością gospodarczą, o dowolnej porze dnia i nocy, wyposażeni w niezbędny sprzęt,

  • mogą przeprowadzać niezbędne pomiary i badania, w tym pobieranie próbek i używanie bezzałogowych statków powietrznych, aby ocenić stan środowiska i warunki prowadzonej działalności,

  • mają uprawnienia do żądania wstrzymania ruchu lub działania instalacji oraz urządzeń, w tym środków transportu, jeśli jest to konieczne do wykonania badań lub pomiarów,

  • mogą oceniać sposób eksploatacji instalacji lub urządzeń, stosowane technologie oraz rozwiązania techniczne,

  • mają prawo żądania pisemnych lub ustnych informacji, wzywania i przesłuchiwania osób w celu ustalenia stanu faktycznego, informując jednocześnie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,

  • mogą żądać okazania wszelkich dokumentów, w tym finansowych, które mają związek z kontrolowaną działalnością,

  • uprawnieni są do nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym oraz żądania dokumentów potrzebnych do wymierzenia kary.

Te uprawnienia zapewniają, że inspekcje mogą skutecznie monitorować i egzekwować przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, mając decydujący wpływ na zachowanie odpowiednich standardów ekologicznych.

Jak się przygotować do kontroli WIOŚ?

Przygotowanie do kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) wymaga starannego planowania i zrozumienia obowiązujących przepisów ochrony środowiska. Upewnij się, że wszelka dokumentacja związana z działalnością przedsiębiorstwa, w tym pozwolenia, rejestracje, raporty środowiskowe i wyniki pomiarów, są aktualne i łatwo dostępne. Ważne jest również regularne przeprowadzanie audytów wewnętrznych, które pomogą zidentyfikować i skorygować ewentualne nieprawidłowości przed wizytą inspektorów. Szkolenie pracowników w zakresie obowiązujących norm i procedur środowiskowych jest istotne, aby zapewnić ich świadomość i gotowość do współpracy podczas kontroli. Dodatkowo, warto zainwestować w technologie i systemy, które monitorują i kontrolują wpływ działalności na środowisko, co nie tylko ułatwia utrzymanie zgodności z przepisami, ale także podnosi standardy ekologiczne firmy. Przygotowanie do kontroli WIOŚ to proces ciągły, wymagający zaangażowania na wszystkich poziomach organizacji. Dla wielu firm jednym z ważniejszych działań jest odpowiednia ochrona środowiska. Kontrola w takiej sytuacji powinna przebiec możliwie bezproblemowo. Jeśli i Twoją firmę czeka wizyta inspektorów, sprawdź doradztwo środowiskowe proponowane przez Grupę EKOPRO. Usługi z zakresu ochrony środowiska pomogą Ci w przygotowaniach i przejściu kontroli WIOŚ.

Warto też zapoznać się z tekstem ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (IOŚ), aby mieć pełną świadomość uprawnień i zakresu działań inspektorów. Zrozumienie przepisów prawnych pozwala przedsiębiorcom na lepsze przygotowanie się do kontroli oraz świadome zarządzanie aspektami środowiskowymi swojej działalności. Ustawa precyzyjnie określa, jakie uprawnienia mają inspektorzy podczas kontroli, w tym prawo do wstępu na teren firmy, przeprowadzania pomiarów i badań, a także żądania dokumentów i informacji.

Gotowy do współpracy?

Szukamy ambitnych projektów, które zrewolucjonizują branże

Grupa EKOPRO Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Kazimierza Wielkiego 18
65-047 Zielona Góra

REGON: 366350251
NIP: 9731035503
KRS: 0000658712

E-mail: info@ekopro-grupa.pl
Tel: +48 601 556 487

Godziny pracy:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 16:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 16:00

Copyright © 2024 Grupa EKOPRO sp. z o.o.