Studia Podyplomowe SGH

Zarządzanie Gospodarką Odpadami

Celem Podyplomowych Studiów Zarządzanie Gospodarką Odpadami jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy dotyczącej funkcjonowania gospodarki odpadami – ze szczególnym uwzględnieniem aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych.. Uczestnicy wykorzystają zdobyte kompetencje podczas kierowania przedsiębiorstwem gospodarki odpadami, współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z sektorem publicznym i prywatnym współpracującym z gospodarką odpadową i związaną z ochroną środowiska.

Forma realizacji

Program realizowany jest w formule zdalnej w formie wykładów, zajęć o charakterze warsztatowym (ćwiczeń). Formuła zdalna Studium polegać będzie na udziale słuchaczy na zajęciach z użyciem aplikacji MS Teams. Opierając się na koncepcji nauki przez doświadczenie, studia kładą duży nacisk na aktywne formy zajęć z otwartą komunikacja z wykładowcami i wewnątrz grupy. Taka forma zajęć nie tylko ułatwia nabycie określonych umiejętności menedżerskich i przywódczych, ale również sprzyja wymianie doświadczeń. 

Pobierz dokument informacyjny